കലയും വിപ്ലവും പ്രണയവും ഒത്തുചേർന്ന കല വിപ്ലവം പ്രണയം ട്രയ്ലർ കാണാം [VIDEO]

Watch the Official Trailer of ‘ Kala Viplavam Pranayam ‘, an upcoming Malayalam movie starring Anson Paul, Gayathri Suresh, Saiju Kurup, Bijukuttan, Niranjana Anoop, Vineeth Vishwam and Thanuja Kartik among others. Directed by Jithin Jithu with Screenplay Written by Aashiq Akbar Ali, Music by Athul Anand, DOP by Anish Lal, Edited by Jith Joshy, Produced by Dr. Roy Sebastian under the banner of Dirham Film Productions. Muzik247 is the official music partner.

News Reporter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *